Faggeliden avstängd för genomfart måndag 6/9 2021-09-05

Boende i Faggeliden lotsas förbi, övriga vänligen kör runt. Var vänlig och beräkna er färdtid till båten.

Ellevio/Kraftringen har startat arbetet med att lägga elektricitet-luftledningarna ut med vägen på större delen av ön ner i vägområdet. Detta kommer att pågå en längre tid. De försöker att sluta schakterna fortast möjligt.

Luftledningarna grävs ner i backen 2021-08-25

På större delen av ön har Ellevio/Kraftringen startat arbetet med att gräva ner luftledningarna för elektricitet. De försöker att sluta schakterna fortast möjligt.

Arbetet kommer att pågå en längre tid. Var vänliga och beräkna er färdtid till båten.

Farthindret på Kvigvallen tas bort tillfälligt 2021-07-06

Efter några dagars utvärderande har styreslen nu sett att farthindret på Kvigvallen inte är optimalt utformade för förutsättningarna på Brännö. Det fungerar fint för tyngre fordon med bra fjädring men sämre för cyklar, flakmopeder, traktorer mm. Därför väljer styrelsen att ta bort hindret tillfälligt men kommer att söka efter ett nytt hinder som är bättre anpassat för dessa fordon. Vi återkommer när det är dags att installera nya farthinder.

Farthinder installeras 2/7 2021-06-23

Vägföreningen får ofta höra att hastighetsbegränsningen på 20 km i timmen efterlevs dåligt och att hastighetssänkande åtgärder efterlyses. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att sätta upp farthinder på prov. Farthindren består av låga vägbulor som är gjorda av specialgummi och som sjunker ihop när man kör över dem sakta.

Hindren är flyttbara men kommer initialt att placeras på två olika platser längs Kvigvallen och på Faggeliden ovanför Rödstensvägen. Den exakta placeringen kommer att väljas noggrant ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, med speciell hänsyn tagen till belysningen i området. Sidomarkeringar kommer också att sättas upp för att dra uppmärksamhet till hindren. Även om det är ljust ute under sommarmånaderna uppmanar vi dig att utrusta cyklar, mopeder och andra fordon med bra belysning, något som blir ännu viktigare när dagarna börjar bli kortare igen framåt hösten.

Farthindren kommer sättas upp redan fredagen den 2/7.

Klippning av vägkanter 2021-06-14

Den 15 juni är det dags för våra vägar att få en sommarklippning. Klippning av vägkanter kommer ske på samtliga vägar under dagen.

Viktigt att vägarna hålls fria så vi kommer åt att klippa effektivt och skyddar arbetsredskapet från skador. Förvara saker på tomten!

Begränsad framkomlighet Skogsgapet v.22 2021-05-26

Cleanpipe kommer att utföra underhållsarbete i form av rensning och inspektion av dagvattenbrunnar och rör i marken längs Skogsgapet. Detta medför viss begränsning av framkomligheten för framförallt fordon under dagtid. Arbete påbörjas under v.22 och beräknas pågå i ca 1 vecka.

Behöver ni komma förbi med fordon så kontakta operatörerna på plats så hjälper dem till.

Vid frågor går det bra att kontakta:
Mikael Jensen
Projektledare
0730-699756
mikael.jensen@cleanpipe.se

Begränsad framkomlighet Husviksvägen vid Faggeliden 2021-04-15

Från 19 till 23 april kommer framkomligheten på Husviksvägen vid Faggeliden vara begränsad på grund av vägarbete. Välj helst alternativ väg om möjligt.

Vägarbetet genomförs på uppdrag av Kretslopp och Vatten.

Sopning av våra vägar 8 april 2021-04-08

Det är dags för våra vägar att bli vårfina. Den 8/4 kommer sopning ske av samtliga vägar.

Viktigt att vägarna hålls fria så vi kommer åt att få bort allt grus.

Begränsad framkomlighet Strussnäsvägen 2021-03-25

Framkomligheten vid vägkorsning på Strussnäsvägen begränsas av grävarbete torsdag 25 mars och några dagar framåt.  För uppgifter om vilken sträcka som påverkas se den röda markeringen på kartan ovan.

Boende och trafikanter i området rekommenderas att välja annan väg om möjligt.

Kallelse till årsmöte i Brännö vägförening 2021-03-07

Vid dansbanan Brännö Husvik söndag 28 mars kl.11:00.

På grund av Covid-19 inför styrelsen följande särskilda åtgärder för årsmötet 2021:

  • Omfattningen av mötet begränsas till nödvändiga frågor.
  • Mötet kommer att hållas utomhus.
  • Styrelsen kommer att bevaka att ett säkert avstånd (minst 2 m) hålls mellan deltagande.
  • Samtliga närvarande skall bära munskydd.
  • Styrelsen kommer att bära munskydd och visir.
  • Munskydd och handsprit kommer att finnas tillgängligt på plats.
  • Enligt den nya lagen gällande Covid-19 har styrelsen beslutat att ett ombud får företräda flera medlemmar.Skriftlig fullmakt i original krävs för ombud.

Följande regler gäller för ombud med fullmakt:

  • Skriftlig fullmakt i original krävs. Fullmakten skall vara högst ett år gammal och det skall framgå vilken medlem och fastighet som fullmakten gäller.
  • Fullmakt för samtliga fastighetsägare krävs för att ombud får representera dessa vid årsmötet.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på vägföreningens hemsida senast två veckor före årsmötet.

https://brannovagforening.se/handlingar/

Välkomna till dansbanan Brännö Husvik 28 mars kl 11.00!

(OBS! Tänk på att sommartid börjar samma dag som årsmötet!)

Styrelsen Brännö vägförening

Vägarbete 19 feb vid Varpevägen 36 2021-02-18

Kössö Bygg har fått i uppdrag av Kretslopp och vatten att ta fram ventil på Varpevägen 36. Detta arbete planeras att utföras imorgon Fredag 19/2.

Vägen kan behövas stängas av tillfälligt och det rekommenderas att ta annan väg om möjligt.

Dränering Haggårdsvägen 2021-01-17

Nu har Haggårdsvägen fått ny dränering och dikesvattenrörsystem. Ytskiktet kommer förberedas för asfaltering men kommer behöva justeras några gånger.

Asfaltering kommer inte ske nu utan vägkroppen måste torka så det kommer ske tidigast hösten 2021.

Kvar att göra är en dränering som kommer ske på privat mark. Detta system måste fungera för att vägkroppen skall kunna torka upp.

Har du frågor? Kontakta Tobias eller Henrik.
henriseashore@hotmail.com
tobias.b.hansson@volvo.com

Avverkning av träd Skogsgapet 2021-01-17

Nu börjar vi förbereda nästa vägbygge och i samband med det så kommer det ske avverkning av träd samt översyn av vägområdet. Alla fastighetsägare är kontaktade och dialog har varit kring de träd som skall avverkas.

Avverkning påbörjas vecka 3.

Vid frågor om avverkningen kontakta Bo.
bosse.loren@telia.com

Vid frågor om vägbygget kontakta Tobias eller Henrik.
henriseashore@hotmail.com
tobias.b.hansson@volvo.com

Arbete på Varpevägen avslutat 2021-01-12

Vattenutsläppet på Varpevägen är nu åtgärdat och arbetet avslutat.

Arbete på Varpevägen 2021-01-11

Grävarbete pågår på Varpevägen vid korsning Lökholmsstigen på grund av vattenläcka. Arbetet genomförs av Kössö bygg på uppdrag av Kretslopp och vatten / Göteborgs stad.

Vattenläcka på Varpevägen vid korsningen Lökholmsstigen 2021-01-09

Ta det väldigt försiktigt vid passering då det är mycket halt.

VA verket är underrättade.

Utmärkning av träd vid Skogsgapet 2021-01-01

Skogsgapet står näst på tur för upprustning de närmaste åren. Dränering behöver ordnas så att vägbanan torkar innan vägen kan rustas upp och asfalteras.

För att möjliggör detta arbete måste träd och annan grönska som står för nära vägen röjas. Träd som berörs har markerats ut med band. Har du frågor kring detta kontakta gärna vägföreningen, antigen via vår kontaktformulär eller genom någon styrelseledamot.

OBS! Begränsad framkomlighet Haggårdsvägen 2020-11-18

Onsdag 18 november och några dagar framöver kommer framkomligheten på Haggårdsvägen att vara ytterst begränsad. Använd om möjligt annan väg för att undvika förseningar och köar.

Tack för visad hänsyn!

Dränering Haggårdsvägen beräknas klar v.45 2020-10-23

Dräneringen längs Haggårdsvägen har inneburit mycket arbete med alla kablar, rör mm som är nedgrävda i marken. Arbetet fortsätter och beräknas vara klar om ca 2 veckor i slutet av v.45.

Dränering Haggårdsvägen påbörjats 2020-10-03

Den första oktober påbörjades dräneringsarbetet vid Haggårdsvägen och blir beräknas bli klar under oktober.

Dränering Haggårdsvägen försenas 2020-09-16

På grund av sjukdom hos entreprenören försenas dräneringsarbetet vid Haggårdsvägen. Vi återkommer med nytt startdatum.

Nedläggning av elkabel från Asperö till Lökholmen 2020-09-08

Med start v.40 (senarelagt sedan tidigare besked) skall elkabel mellan Asperö och Brännö läggas ner. Kabeln kommer i land vid Lökholmen och fortsätter längs Lökholmsstigen och Aspestigen till Panneviksvägens transformatorskåp. Schaktning i Lökholmsstigen / Aspestigen kommer att utföras. Arbetet räknas bli klart i början av november om vädret tillåter.

Beställaren är Ellevio/Kraftringen och arbetet utförs av Kössö bygg.

Nu startar vägbygget! Haggårdsvägen byggs om 2020-08-28

Andra veckan i september startar ombyggnaden av Haggårdsvägen – sträckan från Ändlyckan till Flogenvägen. Arbetet beräknas pågå i ca 2 veckor.

Utförare är NCC och arbetet innefattar ny dränering och dikesvattenrörsystem. Detta innefattar schakter och läggning av rör och brunnar. Asfaltering kommer inte ske nu utan vägkroppen måste torka så det kommer ske 2021. Samtliga angränsande fastighetsägare kommer få information om möjligheten att, mot en särskild avgift, ansluta sitt dagvatten och dräneringsvatten till de nya ledningarna.

Under bygget hålls vägarna hela tiden framkomliga för trafik – men vissa hinder kan ju uppkomma under några moment i arbetet. Med hänsyn och förståelse går arbetet snabbt och smidigt! Vi är tacksamma om man kan välja alternativ väg.

Har du frågor? Kontakta Tobias eller Henrik.
tobias.b.hansson@volvo.com
henrik.sjostrand@icloud.com

Dikesklippning inställd 2020-06-12

Dikesklippning inställd på grund av maskinfel, vi återkommer med nytt datum.

Dikesklippning fredag 12 juni 2020-06-09

Varje år klipps grönskan på alla vägar som har dikes- och gräskanter. Nu är det dags igen i år – klippningen blir av nu på fredagen.

För att komma åt är det viktigt att diket eller vägrenen inte blockeras på något sätt. Därför ber vi alla att se till att ta bort eventuella hinder som står utanför ditt hus. Tack på förhand!

Asfaltering Husviksvägen 20/5 2020-05-19

Asfaltering utförs genom byn från affären till värdshuset. Vägen kommer vara tillfälligt avstängd under beläggningsarbete på onsdagen 20 maj kl. 07:30 – 15:30. Följ skyltar och välj alternativ väg eller prata med arbetsledningen på plats om ni måste passera.

OBS! Var försiktiga för asfalten är över 100 grader varm vid utläggning och risk för brännskador om den beträds i läggningsfas.

Vägsopning och fotspår 2020-05-13

Vägarna kommer att sopas med början 27 maj, försenat då det har varit fullt på fraktfärjan. Efter vägsopningen är klar kommer fotspår att målas på vägbanan .

Asfaltering 2020-05-10

Vägen från Affären till Värdshuset kommer få ny fin asfalt. Arbetet börjar den 18/5 och beräknas vara klart den 22/5. Begränsad framkomlighet så avsätt lite extra tid och var försiktiga.

Förslag om nya avgifter för dispenser 2020-03-01

Styrelsens förslag om nya avgifter för generella och tillfälliga dispenser:

Generella dispenser
Renhållningsbilar (nuvarande Renovas), hjullastare, hjulburen grävare, dumper, stor traktor med gafflar och kärra 1 000 kr per månad
B-bilar, traktorer, 4-hjulingar 1 000 kr per år
Motsvarande maskiner med tillfällig dispens 2 600 kr per månad
Tillfälliga dispenser
 Samtliga tillfälliga dispenser 1 000 kr per påbörjad månad

Övriga fordon avtalas med vägföreningens styrelse.

Beslut om nya medlemsavgifter 2019-03-15

Beslut togs på årsmötet, nedan är de nya avgifterna.

Vägavgift 1 andel = 520 kr
För en villafastighet med 5 andelar blir avgiften sek 2 600
Anslutning till vägnätet 10 000 kr
Nybyggnation, eller tillbyggnad på 30m2 eller mer 20 000 kr
Avgift för generella dispenser Styrelsen presenterar helt ny modell under 2019
Anslutning av dagvatten 10 000 i anslutningavgift och intyg från vägföreningen
Träd och buskar längs vägarna 2018-10-04

Vägföreningen har ett ansvar för trafiksäkerheten på ön. Detta innebär att alla medlemmar har ett ansvar att följa de föreskrifter som finns, gällande klippning av träd och buskar längs vägarna.

På stora delar av vägnätet på ön håller växtligheten på att ta över. Transporter försvåras, sikten försämras och säkerheten blir sämre.

Instruktioner om klippning av grönska finns på hemsidan och på infotavlan. Trots uppmaning från vägföreningens styrelse till medlemmar att åtgärda grönskan, finns områden där ingen klippning skett.

För att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet måste dessa områden klippas, på alla medlemmars bekostnad. Detta är en stor utgift då arbetet måste lejas ut. Vi skulle väl använda dessa pengar till att förbättra vägarna i stället….

Och tänk på att framkomlighet och trafiksäkerhet gäller året om! En klippt häck ska vara max 80 cm hög, 10 m åt vardera håll från korsning. Även vintertid.

Årsavgift 2018-05-03

Fakturor för årsavgift skickas ut under v 19.