Belysning

Vem är ansvarig för belysningen längs vägarna?
Hur har man kommit fram till att vägföreningen inte är ansvarig för gatubelysningen på Brännö?

Fordon

Om man vill ta en bil till Brännö, får man det?
Vem bestämmer vilka fordon som får köras på Brännö?
Är trafikförsäkring för mopeder nödvändigt på Brännö?

Medlemmarna och vägavgiften

Vilka är medlemmar i vägföreningen?
Vem är ansvarig att betala avgiften till vägföreningen när man säljer sin fastighet?
När på året ska avgiften till vägföreningen betalas?
Är årsavgiften till Brännö vägförening obligatoriskt för öns fastighetsägare?

Underhåll

Varför är det viktigt att fastighetsägare med tomt mot vägföreningens vägar väg är uppdaterad på tomtgränsen?
Vem är ansvarig för snöröjningen på Brännö?

Vatten

Vattenavstängning
Dagvatten

Årsmötet

När ska motioner ha inkommit till styrelsen, för att behandlas på årsmötet?
När hålls vägföreningens årsmöte?

Belysning

Vem är ansvarig för belysningen längs vägarna?

Det är Göteborgs kommun som är ansvarig för vägbelysningen. Felanmälan görs till 031-365 00 00, alternativt på Göteborgs kommuns hemsida. Mer information om vägbelysningen hittar du här.

Hur har man kommit fram till att vägföreningen inte är ansvarig för gatubelysningen på Brännö?
Vägföreningens styrelse har tagit kontakt med REV (Riksförbundet för enskilda vägar) för hjälp med att tolka vad som gäller denna fråga. Besked från REV lyder att om vägbelysning omnämns tydligt i förättningsbeslutet är det inkluderat som möjligt för vägföreningen att ta över eller bygga ut en komplett belysningsanläggning. Om belysning inte omnämns kan man ändå tänka sig enstaka belysningspunkter, t.ex. i vägkorsningar, eftersom de kan räknas som vägtillbehör (ungefär som vägnamnskyltar och trafikmärken).

REV skriver också att om föreningen tar över eller bygger en komplett belysningsanläggning utan att ha stöd för det i anläggningsbeslutet betraktas det som ”främmande verksamhet”. Om styrelsen på detta sätt medverkat till att föreningens pengar används till annat än vad som framgår av anläggningsbeslutet kan en situation uppstå där personliga ekonomiska krav riktas mot styrelseledamöterna.

I förrättningen för Brännö ga:18 (Gemensamhetsanläggning 18 som förvaltas av Brännö vägföreningen) står följande:

Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek mm

1. Vägar: Befintliga körvägar resp. gångvägar som inritats på kartan, aktbil KA.

Körvägarna skall hållas farbara för trafik med på Brännö tillåtna fordon året om (barmarksunderhåll och vinterväghållning) och underhållas på sådant sätt att tillåtna transporter kan genomföras rationellt och att trafiksäkerheten inte äventyras. Körvägarna skall ha erforderlig dränering samt ha en körbanebredd om 2,5 meter. Körbanebredden för Galterövägen får dock understiga 2,5 meter.

Vinterväghållning skall ej ske på gångvägarna.

2. ALLMÄN PLATSMARK: Ingen ändring i förhållande till vad som gäller enligt regeringsbeslut 2011-02-22. Brännö ga:18 omfattar således allmän platsmark inom Brännö 1:37.)

Vägbelysning omnämns alltså inte i förrättningen.

Med bakgrund av ovanstående resonemang är styrelsens tolkning att gatubelysning inte ingår i vägföreningens ansvar och det vore ekonomiskt oansvarigt av styrelsen att ta över eller bygga en belysningsanläggning. Denna tolkning ligger också i linje med tidigare årsmötesbeslut, t ex se punkt 7 “Inkomna motioner och rapporter” i protokollet för årsmöte 2006.

Fordon

Om man vill ta en bil till Brännö, får man det?
I samband med t.ex. flytt, kan man ta ut en flyttbil, och då ska man ansöka om tillfällig dispens. Sök tillfällig dispens under rubriken Tillfälliga dispenser.

Vem bestämmer vilka fordon som är tillåtna att köra på Brännö?
Det är vägföreningen som bestämmer vilka fordon som är tillåtna. Traditionell trehjulig flakmoped är det enda motorfordon som är undantaget reglerna om  förbud för motordrivna fordon. Mer information om fordonsförbudet  finns under rubriken Trafikanter och mer om dispenser finns under respektive rubrik Sök permanent fordonstillstånd och Sök tillfälligt fordonstillstånd. Villkoren för att köra bil på Brännö hittar du här.

Är trafikförsäkring för mopeder nödvändigt på Brännö?
Från Trafikförsäkringsföreningens hemsida (kolla gärna där):

”Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och skyddar föraren, passageraren och medtrafikanter samt skador på fordon eller annat som du kör på. Försäkringen ska börja gälla senast samma dag som du blir ägare till fordonet, så kontakta ett försäkringsbolag direkt.”

Alltså måste alla påställda fordon ha allra minst trafikförsäkring.

Medlemmarna och vägavgiften

Vilka är medlemmar i Brännö vägförening?
Det är alla fastighetsägare som utgör medlemmarna i vägföreningen

Vem är ansvarig att betala avgiften till vägföreningen när man säljer sin fastighet?
Det är den registrerade fastighetsägaren, den 1 jan, det år som fastigheten säljs.

När på året ska avgiften till vägföreningen betalas?
Den ska betalas i slutet av april.

Är årsavgiften till Brännö vägförening obligatoriskt för öns fastighetsägare?
Medlemskap och årsavgift till Brännö vägförening är obligatoriskt för öns fastighetsägare. Alla utnyttjar vägnätet: går, cyklar eller moppar till båten och affären/postboxen, använder taxin och en och annan övrig transport för sig själv och/eller sina gäster och hantverkare. Vi får ett bidrag till skötseln men vägarna är inte kommunala och vi måste betala för slitaget.

Underhåll

Varför är det viktigt att fastighetsägare med tomt mot vägföreningens vägar är uppdaterad på tomtgränsen?
För att vägföreningen ska kunna klippa diken, röja sly och grönska samt röja snö, utan problem.

Vem är ansvarig för snöröjningen på Brännö?
Enligt vägföreningens förrättning är vägföreningen ansvarig för vinterväghållning på alla vägar som ingår i vägföreningens ansvar, dvs vägarna som inkluderas i Brännö ga:18. Snöröjning för dessa vägar sköts av Bosson AB.

Vatten

Vid vattenavstängning för inkommande vatten
Omhändertagande av dagvatten

Årsmötet

När ska motioner ha inkommit till vägföreningens styrelse, för att behandlas på årsmötet?
Motioner ska ha inkommit senast 31 jan

När hålls vägföreningens årsmöte?
Årsmötet hålls under marsmånad