På denna sida har vi sammanfattat det viktigaste innehållet på hemsidan i syfte att informera nyinflyttade om förhållanden som påverkar fastighetsägare på ön samt dra uppmärksamhet till förutsättningarna för Brännös vägar och trafik.

Om vägföreningen

Vägföreningen har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar. Alla fastighetsägare på Brännö blir automatiskt medlemmar och alla medlemmar betalar en årlig medlemsavgift för underhåll av vägarna. Medlemmarna kan påverka de beslut som tas om väghållningen och trafiken på Brännö genom att deltaga på årsmöten eller skriva en motion till årsmötet.

All information om vägföreningen, ansvar, avgifter, kartor, stadgar, kontaktinformation och annat som du kan behöva veta om, finns på hemsidan.

Fordon på Brännö

Brännös vägar är inte byggda för tunga och breda transporter och på grund av detta råder ett allmänt förbud mot trafik med motorfordon. Det finns dock tre undantag från förbudet:

  • Trehjulig flakmoped för privatbruk är undantagen det allmänna förbudet mot motorfordon.
  • Tillfälliga dispenser kan sökas för flyttbilar eller entreprenad / annan verksamhet som skall genomföras på ön av entreprenörer som behöver ta över en bil från fastlandet.
  • Generell dispens för entreprenörer på Brännö som har permanent behov av motorfordon för att driva verksamheten.

På hemsidan återfinns information om gällande villkor, avgifter och ansökningshandlingar för tillfälliga och generella dispenser.

Alternativ till flakmopeder

Brännö har under lång tid varit en inflyttningsort och trafiken har successivt ökat genom åren. Många öbor tycker det är störande att det blir fler och fler körningar med flakmopeder, alltså vill vägföreningen uppmuntra alla nyinflyttade att titta efter alternativ till att skaffa en flakmoped. Idag finns det fina möjligheter med el-cyklar och lastcyklar att transportera mindre varor och för större laster finns flera entreprenörer på ön som kan frakta gods till och från din fastighet.

Hastighetsgräns

På alla vägar på Brännö gäller maximumhastighet 20 km / timme för samtliga fordon inklusive cyklar.

Avgifter

För att finansiera underhållet av Brännös vägar tas ut en årsavgift från alla medlemmar. Beloppet för årsavgiften beror på om fastigheten är bebyggd, om det är bostadsrätt eller hus. Utöver medlemsavgiften tas ut avgifter för anslutning till vägnätet, anslutning av dagvatten och vid nybyggnation eller tillbyggnad på 30 kvm eller mer.

Aktuella uppgifter om villkoren och avgifterna hittar du här.

Röjning av träd och buskar

På grund av de smala vägarna på Brännö är det extra viktigt i hörn och korsningar att skapa god sikt i förebyggande syfte mot olyckor samt skador från utstickande grönska i vägbanan. Därför är det viktigt att röja träd, buskar, sly och gräs i tomtgränsen mot vägen i anslutning till fastigheten. Mer information om röjning står här.

Dagvatten

Fastighetsägaren har ansvar att hantera sitt eget dagvatten på bebyggd tomt. Detta måste ske på ett sätt som inte skadar omgivningen och som inte innebär att grannar störs på ett omotiverat sätt. Vägförening accepterar att visst vatten når vägområdet från kringliggande fastigheterna, däremot får dagvatten givetvis inte släppas ut direkt på vägbanan, till exempel via stuprör. Det är trafikfarligt och sådana utsläpp måste omhändertagas på annat sätt.

För många fastigheter kan det vara svårt och inte minst dyrt att anlägga speciella dagvattenanordningar på tomten. För att underlätta en bra dagvattenhantering och minska belastningen på vägarna, erbjuder vägföreningen att mot en avgift på 10 000 kr ansluta både sitt dagvatten och sitt dräneringsvatten (t.ex från husgrunden) till den dagvattenledningen som Vägföreningen lägger längs vägen. För mer information se information om dagvatten.

Vägskador och brådskande ärenden

Vid vägskada eller annat brådskande ärende uppmuntrar styrelsen dig att ta direkt kontakt med någon styrelseledamot så fort som möjligt, så att vi har möjlighet att bedöma och markera ut området om det är farligt för övriga trafikanter. Kontaktinformation till styrelsen finns här.

Information och nyheter

På hemsidan och informationstavlan vid affären lägger vi regelbundet upp uppdateringar om vad som händer med våra vägar på ön. Håll gärna utkik där för att hålla dig uppdaterad om det senaste från vägföreningen.

Övrigt

Tveka inte att ta kontakt med vägföreningen om du har frågor men titta efter på hemsidan först, där har vi försökt samla all relevant information.

Till sist vill vi uppmuntra till stort hänsynstagande till samtliga trafikanter på Brännö för allas trivsel och säkerhet. Vi ser fram emot att råkas på Brännös vägar!

Mvh

Styrelsen för Brännö vägföreningen