Avgift  Kostnad  Förklaring
Vägavgift 520 kr per andel.
Kostnad per fastighet:
–     520 kr för obebyggd fastighet
– 2 080 kr för bostadsrätt
– 2 600 kr för bebyggd fastighet
Avgiften används framförallt för underhåll av vägarna och faktureras årligen.
Andelar per fastighet fördelas enligt följande:
– 1 andel för obebyggd fastighet
– 4 andelar för bostadsrätt
– 5 andelar bebyggd fastighet
Anslutning till vägnätet 10 000 kr Avgift för anslutning. Avgiften faktureras vid färdigställande.
Anslutning av dagvatten 10 000 kr Avgift för anslutning och intyg från vägföreningen. Avgiften faktureras vid färdigställande.
Nybyggnation eller tillbyggnad på 30 kvm eller mer 20 000 kr Villkoret på 30 kvm gäller tillbyggnadens yttermått. Avgiften faktureras när väggar och tak är uppförda.

 

Bankgiro för vägavgiften är 143-0248 och för övriga avgifter är 5489-5644.

För avgifter för dispenser, se sidorna Generella dispenser respektive Tillfälliga dispenser.