Brännös vägar och dagvatten

Vägarna bryts ner mycket snabbare om vägkroppen är blöt. Det blir sättningar, spårbildning och asfalten spricker sönder, framförallt vid tung trafik. På Brännö är många vägar dåligt dränerade, med grunda eller obefintliga diken, och saknar fungerande dräneringsledningar som kan hålla vägkroppen torr. Dessutom är vägarna enkelt byggda, bland annat dåligt med överbyggnad, och har redan från början begränsad hållbarhet. Därför jobbar styrelsen efter en strategi att successivt förbättra vägarnas kvalitet, vilket bland annat innefattar bättre vägdräneringen och att minska vattenbelastningen från omgivningen.

Ansvar dagvatten

Kommunens verksamhetsområde för Vatten om avlopp på Brännö omfattar endast dricksvatten och spillvatten, inte dagvatten.

Fastighetsägaren har alltid ansvar för dagvattnet på den egna fastigheten. Dock är kommunen ansvarig för att den mark som anvisas för bebyggelse också är byggbar, bland annat med hänsyn till att det på ett rimligt sätt måste gå att hantera dagvattnet – i PBL (Plan- och bygglagen) står bland annat att: mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Detta prövas vid bygglov.

I de flesta fall brukar man definiera dagvatten som avrinning från ytor i sammanhållen bebyggelse eller annars i anslutning till byggnationer. Man har tolkat detta (Miljömålsberedningen) som att avrinning från naturmark inte är dagvatten utan definieras istället som ytavrinning. Vi tolkar det som att det är Vägföreningens ansvar att hantera den avrinning som når vägen från obebyggda fastigheter med naturmark.

Fastighetsägaren måste alltså hantera sitt eget dagvatten på bebyggd tomt. Enligt Miljöbalken måste det ske på ett sätt som inte skadar omgivningen och enligt Jordabalken på ett sätt som inte innebär att grannar störs på ett omotiverat sätt.

Dagvatten får givetvis inte släppas ut på vägbanan, till exempel via stuprör. Det är trafikfarligt och sådana utsläpp måste fastighetsägaren direkt ta bort.

Vägföreningen kan rikta följande krav på fastighetsägarna:

  • Inga utsläpp på vägbanan.
  • Inga häftiga utsläpp i vägdiket, som kan orsaka erosion eller annan direkt skada. Översvämningar i nedströms liggande diken är vägföreningens ansvar.

Strategi för dagvattnet

Vi jobbar med två metoder för att omhänderta dagvattnet:

1. Minskad tillrinning

Minskad tillrinning kan åstadkommas genom att fastighetsägaren leder vattnet åt ett annat håll eller fördröjer dagvattnet på sin fastighet. Här finns många olika varianter med infiltration, perkolationsmagasin eller dammar. Avsikten är att minska vattenmängden (genom upptag i växter och avdunstning) men framförallt att fördröja flödet så att vattnet sipprar långsamt ner mot vägområdet. På så sätt kan vägdräneringen lättare ta hand om vattnet.

2. Förbättrad dränering

När vi renoverar vägarna läggs numera stort arbete på att förbättra dikena och anlägga dräneringsledningar.

Förutom det läggs också en separat, sluten dagvattenledning ner längs vägen. Till den ledningen kan dagvattenledningar från fastigheterna anslutas. Vägföreningen äger och sköter dagvattenledningen och dagvattenbrunnarna. Ett krav för att få ansluta sin dagvattenledning är att fastighetsägaren anlägger ett sandfång före anslutningspunkten.

Undantag Husviksvägen: Kommunen har anlagt en dagvattenledning och ett antal dagvattenbrunnar längs Husviksvägen. Det är kommunen som äger och underhåller denna ledning.

Ansluta dagvattenledning

För många fastigheter kan det vara svårt och inte minst dyrt att anlägga speciella dagvattenanordningar på tomten. För att underlätta en bra dagvattenhantering och minska belastningen på vägarna, har vägföreningen beslutat om följande erbjudande.

För en avgift får fastighetsägaren rätt att ansluta både sitt dagvatten och sitt dräneringsvatten (t.ex från husgrunden) till den dagvattenledningen som Vägföreningen lägger längs vägen. För att motivera investeringen i dagvattenledningen behövs en viss anslutning. Innan bygget påbörjas frågas fastighetsägarna längs vägen hur många som är med på anslutning och därmed medfinansiering. Vid vissa vägprojekt, t ex Rödstensvägen, har vi dock skippat detta steg och direkt beställt dagvattenledningen i vägupphandlingen.

Aktuella prisuppgifter för dagvattensanslutning återfinns på sidan Avgifter.