Brännös vägar är smala och är inte byggda för tunga, långa eller breda transporter. På grund av detta gäller följande trafikbegräsningar på hela Brännö:

  • Långsam trafik skall råda och hastigheten är begränsad till högst 20 km / timme. Detta gäller samtliga trafikanter, såväl cyklister som traktorer och arbetsfordon.
  •  Ett allmänt förbud mot trafik med motorfordon råder, med undantag för trehjulig flakmoped

Dispens för framförande av motordrivna fordon kan sökas hos Brännö vägförening. Särskilda dispensvillkor, som fastställs av vägföreningen, gäller.  Dispens sökes på sidorna Generella dispenser för etablerade företag med transportbehov alternativt Tillfälliga dispenser för enskilda individer och företag med tillfälliga behov. Med hänsyn till boende och miljö försöker föreningen vara så restriktiv som möjligt med dispenser.

Utöver ovanstående begränsningar uppmanar vägföreningen vänligen, att samtliga trafikanter beaktar följande punkter, för allas välbefinnande :

  • Gällande trafikregler och att högerregeln gäller;
  • Hänsynsfull och varsam körning;
  • Att gå på vänster sida av vägen;
  • Att motorfordon och mopedtrafik på gångvägar är förbjudet;
  • Var rädd om våra barn!!

Tillsammans skall vi skapa en trygg trafikmiljö och värna om de boende på vår vackra ö!


¹ Förbud för motorfordon på samtliga enskilda gator och vägar på Brännö beslutades med stöd av 10 kap. 10§ trafikförordningen (1998:1276). Beslutet fattades 28 augusti 2009 och trädde i kraft 2009-09-01.