På denna sida har vi sammanfattat information om ansvar och skyldigheter mot vägföreningen för de som har för avsikt att bygga eller bygga ut på Brännö.

Förutsättningar för byggtrafik på Brännö
Vid nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad brukar det föreligga ett omfattande behov av transporter för personal, för att förse bygget med material och för att bortforsla eventuella massor eller sten. Brännös vägar är inte dimensionerade för stora eller tunga transporter och bygget kommer sannolikt att kräva många turer med tungt lastade fordon. Detta är störande för de boende på Brännö, för andra trafikanter och orsakar ett onormalt slitage på vägarna. Vägföreningen är mån om att hantera situationen på bäst möjligt sätt för alla inblandade parter.

Ta alltid kontakt med vägföreningen vid nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnad och markarbete
När byggplanerna är fastställda är det viktigt att byggherren tar kontakt med vägföreningen för råd och planering kring val av maskinpark, fordonsvikter, körvägar osv. Detsamma gäller vid stora markarbeten då fastighetsägaren ska ta kontakt med vägföreningen i förväg för att diskutera eventuellt behov av bortforsling av massor eller sprängsten, var och hur dessa skall deponeras, vilka vägar som är lämpliga för transport osv. Detta gäller till exempel om ett större sprängarbete skall genomföras eller vid omfattande behov av markarbete inför nybyggnation.

Vid planeringsmötet kommer vi gemensamt att dokumentera alla uppgifter om transporter, massor, deponering mm.  En mall för att dokumentera mötet hittar du här. Du får också gärna ladda ner dokumentet, fylla i uppgifterna och skickar det till oss i förväg.

Vid byggarbete kontakta oss gärna via vår kontaktformulär eller på mejladress: kontakt at brannovagforening.se.

Skadeskyldighet
Byggherren är skadeskyldig för skador och slitningar på vägarna som uppkommer i samband med byggtransporter. Därför är det viktigt att vägföreningen kontaktas för planering och dokumentering av transporter och körvägar innan byggarbetet påbörjas.

Avgifter
För att kompensera för slitaget på vägarna som byggtransporter orsakar, tar vägföreningen ut en mindre avgift vid nybyggnation samt vid tillbyggnader av 30 kvm eller mer.

Avgifter tas också ut för anslutning till vägnätet och dagvattensanslutning.

Samtliga avgifter har beslutats av medlemmarna vid vägföreningens årsmöten. Aktuella prisuppgifter återfinns på sidan Avgifter.