§ 1 Firma
Föreningens firma är Brännö vägförening.

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar Brännö GA:18 i Göteborgs kommun.

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om deras ändamål.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfälligheten upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse, säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse på ön Brännö med säte i Göteborgs kommun. Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter.

§ 6 Styrelse, val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år. Första gången val äger rum skall 4 ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, skall tillställas ledamöterna minst 1 månad före sammanträdet. Dagordning för styrelsesammanträde sänds ut 5 dagar innan möte.  Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden.

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav,  skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivit i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Kan jäv i ärende anses föreligga deltar styrelseledamot inte i förhandling och beslut.

§ 9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall:

 • förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,
 • föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 • föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare, årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 • om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 • i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10.000 kronor.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall hållas årligen under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom att anslag sätts upp på lämplig plats inom föreningens verksamhetsområde och på hemsidan samt digitala tavlan.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Underrättelse om röjning utanför vägområdet skall ske genom anslag.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom att anslag sätts upp på lämplig plats inom föreningens verksamhetsområde.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare).
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 9. Val av styrelse och styrelseordförande.
 10. Val av revisorer.
 11. Fråga om val av valberedning.
 12. Övriga frågor.
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanläges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamheten som är gemensam för samfälligheterna utgör.

Flera verksamhetsgrenar finns ej.

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid extra årsmöte 12 januari 2020
Brännö vägförenings ordförande 2020