Tillfällig dispens

För att ansöka om en tillfällig dispens att ta ut ett fordon till Brännö, fyll i formuläret nedan. Din förfrågan tas emot av vår handläggare som återkommer till dig inom 5 arbetsdagar. Dispens behövs inte om ärendet gäller omlastning vid Rödsten och fordonet inte kommer att köras utanför hamnplan.

Samtliga uppgifter måste vara korrekt ifyllda. Saknas någon uppgift kommer dispensen att nekas. Godkänd och förutbetald dispens skall medföras synligt i fordonet före transport till Brännö och under hela vistelsen på Brännö. Dispens dras in med omedelbar verkan om uppgifter på ansökan inte stämmer med fordonet som tas ut till ön eller om dispensvillkoren inte efterlevs.

Dispensuppgifter

OBS! Kontrollera gärna med Styrsöbolaget i förväg om det finns plats på färjan. Om möjligt, undvik tisdagar pga sophämtning.

Typ av dispens

Fordonsuppgifter

Kontaktuppgifter

Vid godkännande skickar vi ett mejl med betalningsuppgifter.

1 Transportstyrelsen definierar totalvikt för bil, traktor och motorredskap som summan av:

 • Fordonets tjänstevikt
 • Passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten)
 • Gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för)

Om du behöver ta ut ett större fordon till Brännö, kontakta oss på dispens@brannovagforening.se för konsultation kring hur behovet kan tillgodoses.

Tack för din ansökan!

Ett bekräftelsemail om mottaget ärende kommer skickas till din e-postadress inom kort.
Vid godkännande skickar vi ett mejl med betalningsuppgifter.

Villkor för tillfällig dispens

Allmänna villkor för dispens gällande från 2020-07-01

Dispens för att framföra motorfordon på Brännö utfärds av Brännö vägförening enligt Trafikordningen (1998:1276) 10 kap. 10 §. För dispensen gäller det som står i utfärdad dispens och därtill hörande handlingar, detta dispensvillkor, trafikförordningen och allmän lag i övrigt. Dispensen grundar sig på de uppgifter som sökandet skriftligen lämnat. Dispensen gäller under den tid som anges i utfärdad dispens. Samtliga för dispensen utfärdade dokument skall medföras vid färd och dispensen skall finnas väl synligt i fordonet. Genom undertecknandet av dispensansökan har ni förbundet er att följa nedanstående villkor.

Syfte

 • Fordonet skall inte användas  för privata transporter utan endast för det givna ändamålet.

Begränsningar

 • Hastighetsbegränsning på Brännö är 20 km/tim. Detta gäller på samtliga vägar på Brännö oavsett fordon, inklusive flakmopeder, cyklar och dylikt, alla tider på dygnet och oavsett syftet med resan.
 • Fordon med tillstånd får bara köras under följande tider:
  • kl. 06:30 - 20.00 måndag till torsdag,
  • kl. 06:30 - 17:00 fredag och dag före helgdag,
  • kl. 10.00 - 15.00 lördag.
  All övrig tid endast för akuta behov, t ex.  snö / halkbekämpning, vattenläckor mm.
 • Det är inte tillåtet att färdas genom gamla byn, dvs Husviksvägen, sträckan Faggeliden - Lönndalsvägen.  Förbudet gäller inte nödvändiga transporter till fastighet/verksamhet inom detta område.

Vikt- och storleksbegränsning

 •  Vid tyngre transport skall vågintyg medföras vid färd på Brännö och kunna uppvisas vid anmodan.
 • Fordon med bruttovikt över 16 ton (totalvikt av fordonet inklusive lasten), är inte tillåtna på Brännö vägnät.
 • Fordon med boggie är inte tillåtna på Brännö vägnät.
 • Längd och bredd på fordon skall anpassas till vägnätet.
 • Inför förflyttning av hjulburen grävmaskin skall styrelsen först bli kontaktad.

Specialregler för larvburen maskin

 • Vid förflyttning av larvburen maskin på Brännö vägförenings vägnät skall hela larvens bredd vara täckt med markskydd. Gummibeklädd larv kan förflyttas utan markskydd.
 • Godkänd totalvikt/bruttovikt på larvburet fordon är max 14 ton.

Parkering och uppställning

 • Fordonet skall ställas upp på arbetsplatsen när det inte utnyttjas.
 • Uppställning på allmän plats, i terräng eller i anslutning till trafikbryggor är inte tillåten.
 • Dispensen ger ingen rätt till parkering  över natten på Rödsten.
 • Fordonet, maskindelar eller laster får inte blockera vägar eller diken utan skall hållas  innanför tomtgräns / uppställningsyta.

Informationsplikt

 • Det åligger tillståndsinnehavaren att informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som föreskrivs i denna dispens.

Ansvar för skador

 • Beställaren / fastighetsägaren av ett arbete eller transport ansvarar ekonomiskt för alla skador, synliga och dolda, som uppstår på vägnät och fastighet i samband med transport och uppställning.
 • Skador på befintligt vägnät ska ersättas fullt ut.

Ångerrätt (tillfälliga dispenser)

 • Du har rätt att ångra ditt köp enligt lagen om distansavtal. Ångerfristen börjar löpa dagen efter att dispensen godkänns och gäller i 14 kalenderdagar. Ångerrätten upphör samma dag som dispensen börjar att gälla om detta inträffar under ångerfristen.Om du önskar nyttja ångerrätten ska du meddela oss om detta inom ångerfristen. Meddelandet kan lämnas genom vår kontaktsida eller på mejladress: dispens at brannovagforening.se.

Dispensens giltighet

 • Dispensen gäller endast under förutsättning att angivna villkor och föreskrifter iakttas.
 • Dispensen innebär inte undantag från andra bestämmelser i trafikförordningen och med stöd av denna meddelade lokala trafikföreskrifter såvida inte detta särskilt angivs.
 • Beviljad dispens kan återkallas om villkoren i detta avtal inte efterlevs.

Övrigt

 • Brännövägförening är inte momsregistrerad. Detta innebär att vi inte tar ut moms på våra avgifter, t ex för dispenser.
 • Beslutet om dispens skall förvaras  väl synligt i vindrutan och vid anfordran ska det kunna uppvisas för polismyndighet eller ledamot av Brännö vägförenings styrelse.