Vägföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av de vägar på Brännö som ingår i gemensamhetsanläggning GA:18. För en förteckning av vilka vägar som ingår i GA:18 se Förteckning över vägföreningens vägar.

Förutom att uppdatera vägarna vid behov ansvarar vägföreningen för regelbundna underhållsaktiviteter såsom:

  • Snöröjning under vinterhalvåret
  • Dikesklippning i juni
  • Brunnsresning vid behov
  • Inspektion och åtgärd av grönska som skymmer sikt eller riskerar att skada vägbanan
  • Åtgärd av vägskada och akuta fel