Brännö vägförening bildades vid ett sammanträde med vägintresserade på ön den 2 juni 1964. Valter Tengberg var föreningens första ordförande, Gustaf Johansson blev sekreterare och Bror Silfverblad kassör. Stig Grönstedt blev Länsstyrelsens representant.

Vid tillfället antogs föreningens första stadgar, vilka sedermera vid ett förrättningsutlåtande från Länsstyrelsen den 3 augusti 1964 vunnit laga kraft. Enligt premiärstadgarna skulle styrelsen bestå av 5 ledamöter och 4 suppleanter.  Sedan dess har styrelsens besättning ökats till 9 ordinarie ledamöter på grund av den höga arbetsbelastningen som 15 km väg innebär.

Föreningens uppgift var att bygga vägar, sköta vägunderhåll och snöröjning. Första vägen som byggdes var Skogsgapet, från Kvigvallen ner till Sandvik. Väg nummer två var Haggårdsvägen från Ändlyckan till kyrkogården. Rödstensvägen, Ändlyckan, Husviksvägen och Faggeliden var redan från början statliga vägar. Det innebar att staten stod för kostnaderna för dessa vägar. På 1990-talet överlät staten ansvaret på vägföreningen mot ett litet bidrag som föreningen ännu idag får.

Den senaste förrättningen 2003 innebar att nya stadgar antogs och att sättet att uttaxera vägavgifter förändrades. Tidigare betalade medlemmarna vägavgift utifrån sitt taxeringsvärde. Idag betalar alla fastigheter samma avgift, dock en lägre för lägenheter och obebyggd fastighet.

Föreningen bygger inte längre nya vägar utan har till uppgift att sköta och förvalta de vägar som ingår i föreningens ansvar (Brännö GA:18).