För vår trygghet och trivsel åligger det Brännö vägförening att informera fastighetsägarna på Brännö om vikten av att röja träd, buskar, sly och gräs i tomtgränsen mot vägen i anslutning till fastigheten.

Brännö vägförening applicerar Göteborgs Stads riktlinjer för häckar och buskage. Detta innebär att buskar och träd, som befinner sig närmare än 50 cm från vägbanans kant, skall klippas. I hörn och korsningar, där det är extra viktigt att skapa god sikt i förebyggande syfte mot olyckor samt skador från utstickande grönska i vägbanan, ska maxhöjd på häck vara 80cm året om. Även växtlighet över väg är fastighetsägarens skyldighet att omhänderta.

I enlighet med årsmötesbeslut 2008 skall grönska klippas enligt ovan senast 15 juli varje år och fortlöpande vid behov. Styrelsen kan beställa arbetet och få det utfört på fastighetsägarens egen bekostnad enligt Göteborgs kommuns regler.

För mer information se följande dokument:

Röjning av buskar och träd

Röjning av buskar och träd – bild