För vår trygghet och trivsel åligger det Brännö vägförening att informera fastighetsägarna på Brännö om vikten av att röja träd, buskar, sly och gräs i tomtgränsen mot vägen i anslutning till fastigheten. Brännö vägförening applicerar Göteborgs Stads riktlinjer för häckar och buskage.

I hörn och korsningar är det extra viktigt att skapa god sikt i förebyggande syfte mot olyckor samt skador från utstickande grönska i vägbanan.
Buskar och träd, som befinner sig närmare än 50 cm från vägbanans kant, skall klippas. Även växtlighet över väg är fastighetsägarens skyldighet att omhänderta.

Röjning av buskar och träd

Röjning av buskar och träd – bild

I enlighet med årsmötesbeslut 2008 skall det vara åtgärdat senast 15 juli varje år och fortlöpande vid behov. Maxhöjd på häck vid vägkorsning ska vara 80cm, året om. Styrelsen kan beställa arbetet och få det utfört på fastighetsägarens egen bekostnad enligt Göteborgs kommuns regler.