Brännö vägförening bjuder in medlemmarna till ordinarie årsmöte på Brännögården alternativt dansbanan söndagen den 20 mars 2022, kl. 11.00. Slutgiltigt beslut om plats meddelas i samband med kallelsen.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsredovisning.
 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Inkomna motioner och framställningar till styrelsen.
 7. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för år 2022.
 8. Förslag till arbetsplan, utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt beslut om årets uttaxering.
 9. Val av styrelse och styrelseordförande.
 10. Val av revisor och
 11. Val av valberedning.
 12. Övriga frågor.
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för medlemmarna.
 14. Avslutning.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga för våra medlemmar på föreningens hemsida och digitala tavlan senast söndagen den 6 mars 2022.