Dagordning
 1.   Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3.   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4.   Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsredovisning.
 5.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6.   Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7.   Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för år 2021.
 8.   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd, arbetsplan, samt beslut om årets uttaxering.
 9.   Val av styrelse och styrelseordförande.
 10.   Val av revisor och revisorssuppleant.
 11.   Val av valberedning.
 12.   Övriga frågor
 13.   Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Underlag numrerat enligt dagordningen
4
Styrelsens och revisorernas berättelser samt årsredovisningen
6
Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Framställning från styrelsen
Styrelsen bör ha möjlighet att nyttja betald konsult för vissa särskilda arbetsuppgifter.

7
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för år 2021

Styrelsen föreslår oförändrat arvode till styrelsen och revisorerna.

8
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd, arbetsplan, samt beslut om årets uttaxering
 • Budgetförslag 2021
 • Kontakta kassören för tillgång till debiteringslängden. Debiteringslängden kommer även att finnas tillgängligt på årsmötet.
 • Arbetsplan 2021 – 2024
 • Uttaxering oförändrad, se Avgifter (Vägavgift). Faktura med betalningsdatum skickas så snart som möjligt efter årsmötet.
9
Valberedningens förslag till styrelse 2021

Valberedningen föreslår omval på sittande styrelse.

10
Val av revisorer

Valberedningen föreslår ny revisor Yngve Karlsson.

11
Val av valberedningen

Till valberedning för kommande år föreslås Berit Bålström, Lina Carlstedt och Åke Sällström.

 

Protokoll

Protokoll kommer efter mötet.