Motioner till grund för arbetsgrupp.

Årsmötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp, som under 2019 ska arbeta med trafikfrågorna på Brännö.  Motion till Brännö vägförenings årsmöte 2019 om begränsning av motorfordon  Under de senaste…

Träd och buskar längs vägarna.

Vägföreningen har ett ansvar för trafiksäkerheten på ön. Detta innebär att alla medlemmar har ett ansvar att följa de föreskrifter som finns, gällande klippning av träd och buskar…

Årsavgift

Fakturor för årsavgift skickas ut under v 19

Om Brännö Vägförening

Välkommen till Brännö vägförenings hemsida! Brännö vägförening är en förening där alla fastighetsägare på Brännö automatiskt blir medlemmar. På Brännö råder ett generellt förbud mot fordonstrafik, med undantag…

Beslut om fordonstrafik

Beslut om förbud mot motordrivna fordon på Brännö beslutade av Brännö vägförening den 28 augusti 2009. Brännö vägförening beslutar, med stöd av 10 kap. 10§ trafikförordningen (1998:1276) att…

Karta

Här kan du se vilka vägar som ingår i Brännö GA:18 och som förvaltas av Brännö vägförening. Brännö Ändlyckan dräneringsplan Brannö Lönnskars damm dräneringeplan Brännö Skogsgapet dräneringsplan Sammanställning…

Information

Obs!! Ny viktig information. Asfalteringen av sista delen från Rödsten är försenad, beräknas utföras under 23, 24 oktober   HUSVIKSVÄGEN  OCH RÖDSTENSVÄGEN ASFALTERAS!   Nu i veckan, den…

Trafikregler

Information och önskemål från Brännö vägförening

Brevlådan

Här kan du lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med enklare önskemål. Dessa handlägges av styrelsen.

Styrelse

Kontaktuppgifter till medlemmar i styrelsen

Årsmöte

Stadgar

§ 1 Firma Föreningens firma är Brännö vägförening. § 2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Brännö ga:18 i Göteborgs kommun. § 3 Grunderna för förvaltningen Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet…

Dispenser

Regler avseende dispens för att köra motorfordon på Brännö Brännö Vägförening har ansvaret för vägarna på Brännö. Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter, på grund…

Historik

Brännö vägförening bildades vid ett sammanträde med vägintresserade på ön den 2 juni 1964. Vid tillfället antogs föreningens första stadgar, vilka sedermera vid ett förrättningsutlåtande från Länsstyrelsen den…