Allmänna villkor för tillfällig dispens gällande från 2020-07-01

Tillfällig dispens för att framföra motorfordon på Brännö utfärds av Brännö vägförening enligt Trafikordningen (1998:1276) 10 kap. 10 §. För dispensen gäller det som står i utfärdad dispens och därtill hörande handlingar, detta dispensvillkor, trafikförordningen och allmän lag i övrigt. Dispensen grundar sig på de uppgifter som sökandet skriftligen lämnat. Dispensen gäller under den tid som anges i utfärdad dispens.

Samtliga för dispensen utfärdade dokument skall medföras vid färd och dispensen skall finnas väl synligt i fordonet.

Hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsning 20 km/tim gäller på hela Brännö.

Maxvikt
Fordon med boggie eller fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Brännö vägnät. Vågintyg vid tyngre transport skall medföras vid färd på Brännö och kunna uppvisas vid anmodan.

Fordonsförbud i gamla byn
Det är inte tillåtet att färdas genom gamla byn, dvs Rödstensvägen-Husviksvägen mellan Faggeliden och Värdshuset.

Tidsbegränsning
Fordon får bara köras vardagar kl. 07.00-20.00 samt lördagar 10.00-15.00. All övrig tid tillåts körningar endast för akuta behov.

Uppställningsplats
Fordonet skall ställas upp på arbetsplatsen när det inte utnyttjas. Fordonet får inte blockera vägen. Taxi och räddningstjänst måste kunna komma förbi. Uppställning på allmän plats, i terräng, i anslutning till trafikbryggor eller på hamnplaner är inte tillåten.

Informationsplikt
Det åligger tillståndsinnehavaren att informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som föreskrivs i denna dispens.

Skador
Sökanden ansvarar ekonomiskt för alla skador, synliga och dolda, som kan uppstå på vägnät och fastighet i samband med transport och uppställning.

Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp enligt lagen om distansavtal. Ångerfristen börjar löpa dagen efter att dispensen godkänns och gäller i 14 kalenderdagar. Ångerrätten upphör samma dag som dispensen börjar att gälla om detta inträffar under ångerfristen.

Om du önskar nyttja ångerrätten ska du meddela oss om detta inom ångerfristen. Meddelandet kan lämnas genom att skicka en email till dispens@brannovagförening.se eller genom vår kontaktsida.

Moms
Brännövägförening är inte momsregistrerad. Detta innebär att vi inte tar ut moms på våra avgifter, t ex för dispenser.

Övrigt
Dispensen gäller endast under förutsättning att angivna villkor och föreskrifter iakttas. Dispensen innebär inte undantag från andra bestämmelser i trafikförordningen och med stöd av denna meddelade lokala trafikföreskrifter såvida inte detta särskilt angivs. Dispensen kan återkallas om villkoren i detta avtal inte efterlevs.

Regler för tillståndsinnehavaren som medgivits undantag från lokal trafikföreskrift om förande av fordon finns på vår hemsida www.brannovagforening.se