1.   Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3.   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4.   Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsredovisning.
 5.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6.   Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7.   Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för år 2021.
 8.   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd, arbetsplan, samt beslut om årets uttaxering.
 9.   Val av styrelse och styrelseordförande.
 10.   Val av revisor och revisorssuppleant.
 11.   Val av valberedning.
 12.   Övriga frågor
 13.   Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.