Brännö vägförening har ansvaret för vägarna på Brännö. Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter, på grund av detta råder ett allmänt förbud mot trafik med motorfordon. Styrelsen för Brännö vägförening  kan bevilja undantag från förbudet mot fordonstrafik, så kallade dispenser. Dessa kan sökas på sidorna Generella dispenser alternativt Tillfälliga dispenser.

 • Generella dispenser kan efter prövning av Brännö vägförening ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett eget motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet skall vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till ett eget fordon och inte kan lösas genom t.ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt.
 • Tillfälliga dispenser kan ges vid mer sällan återkommande eller enstaka transportbehov på Brännö. Dispensen kan gälla i upp till en månad för ett och samma fordon.

Villkor för dispenser

Genom undertecknandet av dispensansökan har ni förbundet er att följa nedanstående villkor:

Syfte

 • Fordonet skall inte användas  för privata transporter utan endast för det givna ändamålet.

Tid- och hastighetsbegränsning

 • Fordon med tillstånd får bara köras vardagar kl. 07.00 – 20.00, samt lördagar kl. 10.00 – 15.00. All övrig tid endast för akuta behov; ex.  snö / halkbekämpning, vattenläckor, höstens båtupptagning.
 • Hastighetsbegränsning 20 km/tim gäller på samtliga vägar på Brännö.

Parkering och uppställning

 • Fordonet skall ställas upp på arbetsplatsen när det inte utnyttjas.
 • Uppställning på allmän plats, i terräng eller i anslutning till trafikbryggor är inte tillåten.
 • Dispensen ger ingen rätt till parkering  över natten på Rödsten.
 • Fordonet, maskindelar eller laster får inte blockera vägar eller diken utan skall hållas  innanför tomtgräns / uppställningsyta.

Vikt- och storleksbegränsning

 • Vågintyg skall medföras vid färd på Brännö och kunna uppvisas vid anmodan.
 • Fordon med boggie eller fordon med axeltryck över 8 ton inklusive last, är inte tillåtna på Brännö vägnät.
 • Längd och bredd på fordon skall anpassas till vägnätet.
 • Inför förflyttning av hjulburen grävmaskin skall styrelsen först bli kontaktad.

Specialregler för larvburen maskin

 • Vid förflyttning av larvburen maskin på Brännö vägförenings vägnät skall hela larvens bredd vara täckt med markskydd. Gummibeklädd larv kan förflyttas utan markskydd.
 • Godkänd totalvikt/bruttovikt på larvburet fordon är max 14 ton

Informationsplikt

 • Informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som gäller och föreskrivs här.

Ansvar för skador

 • Beställaren / fastighetsägaren av ett arbete eller transport är den som ställs till svars för uppkommet slitage eller skada på vägområdet.
 • Skador på befintligt vägnät ska ersättas fullt ut.

Övrigt

 • Beslutet om dispens skall förvaras  väl synligt i vindrutan och vid anfordran ska det kunna uppvisas för polismyndighet eller ledamot av Brännö vägförenings styrelse.
 • Dispensen gäller endast under förutsättning att angivna villkor och föreskrifter iakttas.
 • Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser i gällande trafiklagstiftning/förordning.
 • Beviljad dispens kan återkallas av Brännö vägförening.