Information och önskemål från Brännö vägförening

På Brännö skall råda långsam trafik, från och med 1 oktober 2016 högst 20km/timme. Detta gäller även cyklister och mopedister.

Vägföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av vägnätet på Brännö. Föreningen ansvarar också för alla trafikfrågor och hanteringen av dispensärenden gällande motorfordonstrafik. Motorfordonstrafik är förbjuden på Brännö med undantag för trehjulig flakmoped och föreningen försöker vara så restriktiv som möjligt med dispenser från detta, med hänsyn till boende och miljö. Dispenser kan sökas via hemsidan under fliken ”Dispenser”. Vänligen sök i god tid då handläggningstiden är cirka fyra dagar.

Till brukare av Brännös vägnät erbjuder hemsidan information om möjligheter och skyldigheter vi bör beakta.
För vår trygghet och trivsel åligger det Brännö vägförening att informera fastighetsägarna på Brännö om vikten av att röja träd, buskar, sly och gräs i tomtgränsen mot vägen i anslutning till fastigheten.
I hörn och korsningar är det extra viktigt att skapa god sikt i förebyggande syfte mot olyckor samt skador från utstickande grönska i vägbanan.
Buskar och träd, som befinner sig närmare än 50 cm från vägbanans kant, skall klippas.
Även växtlighet över väg är fastighetsägarens skyldighet att omhänderta.

Röjning av buskar och träd

Röjning av buskar och träd – bild

I enlighet med årsmötesbeslut 2008 skall det vara åtgärdat senast 15 juli varje år och fortlöpande vid behov. Maxhöjd på häck vid vägkorsning ska vara 80cm, året om
Styrelsen kan beställa arbetet och få det utfört på fastighetsägarens egen bekostnad enligt Göteborgs kommuns regler.

För allas välbefinnande uppmanar vägföreningen fotgängare, cyklister, mopedister och chaufförer att vänligen beakta:

  • Gällande trafikregler
  • Hänsynsfull och varsam körning
  • Att gå på vänster sida av vägen
  • Att motorfordon och mopedtrafik på gångvägar är förbjudet
  • Var rädd om våra barn!!

Tillsammans skall vi skapa en trygg trafikmiljö och värna om de boende på vår vackra ö.

Styrelsen
Brännö vägförening