Vilka är medlemmar i Brännö vägförening?
– det är alla fastighetsägare som utgör medlemmarna i vägföreningen

Om man vill ta en bil till Brännö, får man det?
– i samband med t.ex. flytt, kan man ta ut en flyttbil, och då ska man ansöka om tillfällig dispens. Dessa tillfälliga dispenser sköts av Benny Helamb, brannodispens@gmail.com

Vem bestämmer vilka fordon som är tillåtna att köra på Brännö?
– det är vägföreningen som bestämmer vilka fordon som är tillåtna. Det enda motorfordon som är undantaget reglerna om dispens, är traditionell trehjulig flakmoped. Mer om dispenser finns under rubrik ”Dispenser”

Vem är ansvarig att betala avgiften till vägföreningen när man säljer sin fastighet?
– det är den registrerade fastighetsägaren, den 1 jan, det år som fastigheten säljs

När på året ska avgiften till vägföreningen betalas?
– den ska betalas i slutet av april

När ska motioner ha inkommit till vägföreningens styrelse, för att behandlas på årsmötet?
– motioner ska ha inkommit senast 31 jan

När hålls vägföreningens årsmöte?
– årsmötet hålls den andra lördagen i mars

Vem är ansvarig för belysningen längs vägarna?
– det är Göteborgs kommun som är ansvarig för vägbelysningen.
Felanmälan görs till 031-365 00 00, alternativt på Göteborgs kommuns hemsida