Brännö vägförenings uppdrag är att förvalta vägarna på Brännö och föreningens ekonomi.

Vi är 750 st fastighetsägare som utgör Vägföreningen.

Som ni säkert noterat är inte alla vägar i bästa skick. Genom åren har belastningen på vägarna ökat samt brister i dräneringen vilket gjort att den s k vägkroppen skadats med sprickor i asfalten som följd.

Det regnvatten som når en fastighet ska enligt LOD, Boverkets byggregler tas om hand av fastighetsägaren så att olägenhet inte orsakas för närmaste granne eller väg. Det måste ledas till ett dagvattennät.

Ni som bor längs vägarna har hittills haft liten möjlighet att bli av med regnvatten från takrännor och markytor. I de flesta fall har vattnet bara släppts ut och självrunnit till olika låga punkter. Ofta över eller genom vägarna.

När vägkroppen blir blöt går vägen sönder.

Det kostar mycket att asfaltera. Att inte ta tag i orsaken till problemen skapar dålig ekonomi och en negativ utveckling.

Åtgärder
Vägföreningen önskar åtgärda problemet långsiktigt och har valt att först ta itu med de vägar som används mest frekvent av många.

När en väg renoveras måste dagvattnet ombesörjas.