Regler avseende dispens för att köra motorfordon på Brännö

Brännö Vägförening har ansvaret för vägarna på Brännö. Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter, på grund av detta råder förbud mot trafik med motorfordon.

Miljön har stor betydelse för alla boende. Göteborgs Södra Skärgård är klassad som riksintressant för kulturminnesvård och friluftsliv och de boendes mening är att vi skall försöka behålla ett så bilfritt samhälle som möjligt. Dock kan styrelsen för Brännö vägförening bevilja undantag från förbudet mot fordonstrafik, så kallade dispenser. Dessa kan sökas i underflikarna ”Generella” alternativt ”Tillfälliga”.

 • Generella dispenser kan efter prövning av Brännö Vägförening ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett eget motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet skall vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till ett eget fordon och inte kan lösas genom t.ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt.
 • Tillfälliga dispenser kan ges vid mer sällan återkommande eller enstaka transportbehov på Brännö. Dispensen kan gälla i upp till en månad för ett och samma fordon
Avtal

Genom undertecknandet av dispensansökan har ni förbundet er att följa nedanstående målsättningar och angivna villkor i beslutet:

 • Inte använda fordonet för privata transporter utan endast för det givna ändamålet.
 • Fordon med tillstånd får bara köras vardagar kl. 07.00-20.00, samt lördagar 10.00-15.00. All övrig tid endast för akuta behov; ex.  snö/halkbekämpning, vattenläckor, höstens båtupptagning.
 • Vågintyg skall medföras vid färd på Brännö och kunna uppvisas vid anmodan (axeltryck 8 ton).
 • Informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som gäller och föreskrivs här.
 • Ha fordonet uppställt på arbetsplatsen när det inte utnyttjas.
 • Inte parkera fordonet i terräng, på allmän plats eller i anslutning till trafikbryggor. Dispensen ger ingen rätt till parkering  över natten på Rödsten.
 • Förvara beslutet väl synligt i vindrutan och vid anfordran ska det kunna uppvisas för polismyndighet eller ledamot av Brännö Vägförenings styrelse.

Regler för den som fått tillstånd att köra motorfordon på Brännö

 • Beviljad dispens kan återkallas av Brännö Vägförening.
 • På Brännö skall råda långsam trafik, från och med 1 oktober 2016 högst 20km/timme.
 • Fordon med boggie eller fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Brännö vägnät.
 • Längd och bredd på fordon skall anpassas till vägnätet.
 • Vid förflyttning av larvburen maskin på Brännö vägförenings vägnät skall hela larvens bredd vara täckt med markskydd
 • Gummibeklädd larv kan förflyttas utan.
 • Inför förflyttning av hjulburen grävmaskin skall styrelsen först bli kontaktad.
 • Beställaren/fastighetsägaren av ett arbete /transport är den som ställs till svars för uppkommet slitage eller skada på vägområdet.
 • Godkänd totalvikt/bruttovikt på larvburet fordon är max 14 ton
 • Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser i gällande trafiklagstiftning/förordning.

Ansvar inför fastighetsägare

 • Enl. förrättning (finns i sin helhet på föreningens hemsida)
 • Skador som uppkommer på vägen till följd av trafik under de tider på året då vägbanans bärighet är nedsatt eller till följd av arbete med traktorer, motorredskap eller dylikt skall repareras på bekostnad av den eller de fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts. Utfärdat tillstånd eller dispens för transport eller arbete fritager inte fastighetsägare från ansvar.
 • Notera att skador på befintligt vägnät ska ersättas fullt ut.
 • Var rädd om dispensen och förklara för fastighetsägare vad som gäller!

Övrigt

 • Blockera inte diken och vägar med maskindelar eller laster. Det är en extra stor säkerhetsrisk i mörker, och gör det omöjligt för oss att snö/halkbekämpa på rätt sätt.

Håll alltid dina grejer innanför tomtgräns/uppställningsyta. Detta är en särskild överenskommelse från årsmötet 2016.